دانلود آهنگ قالم گذاشت و رفت که رفت از دانیال تفرشی

 

دانلود آهنگ قالم گذاشت و رفت که رفت از دانیال تفرشی

ﻗﺎﻟﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ ﻛﻪ رﻓﺖ
ﻫﻤﻪ روزاﻣﻮ ﺗﻠﺦ ﻛﻪ ﻛﺮد
ﺑﻬﺶ ﭼﻘﺪر اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺖ دﻟﻢ
اﺧﻪ ﺧﻤﺎرﻳﺸﻮ ﺗﺎ ﻛﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺑﺪم

دانلود آهنگ با کیفیت خوب (128)

دانلود آهنگ با کیفیت عالی (320)