دانلود اهنگ اب یکجا مانده ام دریا کجاست

آب یکجا مانده ام دریا کجاست
عاقبت با حیله سوداگران عشق هم کالای هر بازار شد
کلیپ عیب از ما بود از یاران نبود
آنکه اول نوشدارو می نمود
دانلود آهنگ عیب از ما بود از یاران نبود
شعر عیب از ما بود از یاران نبود
عیب از ما بود از یاران نبود
دکلمه داریوش دوکس مردند و حسرت خوردن

 

دانلود اهنگ اب یکجا مانده ام دریا کجاست

بزودی