دانلود اهنگ مالی چولم عدنان کریم

متن اهنگ شیرینم عدنان کریم
دانلود آهنگ عدنان کریم شیرینم گرچی که تو دوری له من
دانلود آهنگ پریشانم عدنان کریم
عدنان کریم دردی دوری
دانلود اهنگ زلف و رخسار عدنان کریم
دانلود آهنگ شیرینم عدنان کریم
عدنان کریم ساقی
دانلود اهنگ عدنان کریم هجری تو

مالی چولم مالی ساردم ♭•
مالی بی کس خوری رازم ♬
بە امیدی روژیکی تر ♬
کە هلبیت خوری آواتم ♭•
شیرینم گرچی کە تو دوری لە من ♬
چاوانت دایم هر وا لە بر چاوم ♬
هر چنە کە ریگە تاریکە لە من ♭•