دانلود اهنگ ناصر عباسی ته دست من گله دارمه ریمیکس

دومه تو اربابی منم تی رعیت ⋆⋆
تی دست من گله دارمه ♪
فقیرمه پولدار جا کِردی صحبت ♯
تی دست من گله دارمه ⋆⋆
هیچوقت به تو من نکِردمه خیانت ♪
تی دست من گله دارمه ♯
با این حالم از پشت بَزوئی خنجر ⋆⋆
تی دست من گله دارمه ♪