دانلود اهنگ کی بیداره تو آغوشت منو این خط خاموشت

رسیدم به آینده تمومه راهو برگشتم •♫.
کی بیداره تو آغوشت من و یه خط خاموشت •♫.
دلم گیر کرده … برو یادم فراموشت •♫.
چی شد رفتی تو از قلبم چرا گفتی ازت سردم •♫.
خدای تو دلم بودی دلم .. یخ کردم •♫.
من اونم که پی چشمات همه دنیارو میگشتم •♫.