ریمیکس تا تورو بدست نیارم میکنم جنگ جنگ

 

  • ریمیکس آن تیر که کمان چشم تو رها کرد
  • ریمیکس تا تورو بدست نیارم میکنم جنگ جنگ
  • ریمیکس چشام اگه بارونیه دست تو بود

 

 , ادامه مطلب