ریمیکس سرم رو شونته دیگه دنیا برام کمه

 

  • ریمیکس سرم رو شونته دیگه دنیا برام کمه
  • ریمیکس ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونتون
  • ریمیکس وای دلم وای دلم عشق تو شد کار دلم
  • ریمیکس بی پا و سر میام پیشت خالیه جام

 

 , ادامه مطلب