ریمیکس ما بهم خیلی میایم همینه که تو چشمیم

 

  • ریمیکس ما بهم خیلی میایم همینه که تو چشمیم
  • ریمیکس این حال خوبو با تو اشکای روی گونم
  • ریمیکس گفتی که صادق هستی مثل من عاشق هستی
  • ریمیکس آهنگ آوات بوکانی ده زانم بومن نابی

 

 , ادامه مطلب