ریمیکس نبینم غمگین شیا من همین نزدیکیام

 

  • ریمیکس من عشق و تو چشمات میدیدم یاسر محمودی
  • ریمیکس نبینم غمگین شیا من همین نزدیکیام
  • ریمیکس بازم شب و بازم درد دلگیرم و ناراحت
  • ریمیکس محسن لرستانی کارتن خواب

 

 , ادامه مطلب