ریمیکس نگاهم به عکست کنار من گلامون که رو طاقچه

 

  • ریمیکس نگاهم به عکست کنار من گلامون که رو طاقچه
  • ریمیکس هرکی نشونه گرفت دله منو تورو کنف شد خورد به سنگ
  • ریمیکس من شرابدان کوسموشم میخانه لر منن کوسوب
  • ریمیکس رسیدم به تموم آرزوهام با تو به اوج خوشبختی

 

 , ادامه مطلب