ریمیکس نیستم خیلی غیرتی ولی تو خط قرمزمی

 

  • ریمیکس جاستین بیبر با روسری و ظاهر عجیب
  • ریمیکس نیستم خیلی غیرتی ولی تو خط قرمزمی
  • ریمیکس تو همیشه هستی اما این منم که از تو دورم
  • ریمیکس میدانی غمت مرا رها نمیکند

 

 , ادامه مطلب