ریمیکس گفتم هر جایی که میری دل و بردار ببرش

 

  • ریمیکس گفتم هر جایی که میری دل و بردار ببرش
  • ریمیکس آهنگ وناو قبیله دلم مه یه تنه عاشقتم
  • ریمیکس آهنگ عمرو سنن یاری بولم افشین آذری
  • ریمیکس تو از همه سری دلبری و محشری

 

 , ادامه مطلب