ریمیکس یه شب بی صدا از تو دل میکنم

 

  • ریمیکس آهنگ من یه حسی رو داشتم روش
  • ریمیکس یه شب بی صدا از تو دل میکنم
  • ریمیکس ایستا زو بوی رویشتی برگه ی غمی
  • ریمیکس باران تویی به خاک من بزن بازا ببین که

 

 , ادامه مطلب