متن اهنگ بودم با تو اولش واسه فان

بودم با تو اولش واسه فان…
هنوزم میکنم کادوتو پامو…
تقصیر خودمه گم کردم رامو!
قرصو میزنم فقط من…
تابستونه با کی الان رو موجی…
گردن کیو میکنی تو رژی!
قلبت که شکست و نیست خیالی و…
روزا خوابم چون که شب بیداری و…
هنوزم میکنم کادوتو پامو!
قارچ میزدیم با هم مث ماریو
بخاطر تو شدم سیگاری و…