متن اهنگ دی بلالم دی بلال سوز تیه کالم دی بلال

آهنگ دی بلالم دی بلال مسعود بختیاری دی بلالم دی بلال یار تیه کالم دی بلال اهنگ دی بلال دی بلالم شاد دانلود آهنگ بلال بلالم دی بلال سوز تیه کالم دی بلال سعید حسینی بلال بلالم دی بلال بل تا بنالم دی بلال غمگین دی بلالم دی بلال بل مو بنالم تو منال اهنگ دی بلال دی بلالم سی دوتامون اینالوم ریمیکس دی بلالم دی بلال کوروش اسدپور

دی بلالم دی بلال سوز تیه کالم دی بلال
دی بلالم دی بلال ، بل مو بنالم تو منال
سه چیه قیمتیه ، قدرش ندونیم دی بلال
شوو مه ،فصل بهار ، عهد جوونی دی بلال
بلال بلالم وای ، های بلال بلالم وای
بلال بلالم وای ، های بلال بلالم وای
چه خوشه اسب قزال ،زین برگ روسی، دی بلال
چه خوشه بازی کنیم با نوعروسی ،دی بلال
دی بلالم دی بلال، سوز تیه کالم دی بلال
دی بلالم دی بلال ، بل مو بنالم تو منال