کد پیشواز محمد امیری بغض

متن محمد امیری بغض/ کد اهنگ پیشواز محمد امیری بغض/کد اوای انتظار محمد امیری بغض همراه اول

کد اهنگ های پیشواز محمد امیری

 

مه سیه بخت و بیچارم و مه تنیا تر نیه

باشه دلم بشکن بچو یه ته نا مردیه

اکه یه روزدلد شکان اوه خدای مه بیه

یه ته نامردیه و مه تنیا تر نیه

بعد تو گریان و پریشانموبیچارم نفس

کد پیشواز محمد امیری بغض

بزودی