دانلود آلبوم سکوت ایرج بسطامی

 

  • دانلود آلبوم سکوت ایرج بسطامی
  • آن رفیقی که به دوران غمم دور نرفت زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت
  • زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت شجریان
  • دانلود اهنگ آن رفیقی که به هنگام غمم دور نرفت زیر شمشیر غمش نعره کشان خواهم رفت
  • دانلود آهنگ ایرج بسطامی
  • آن رفیقی که به هنگام غمم دور نرفت زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت از کیست
  • عکس روی تو چو در آینه جام افتاد ایرج بسطامی
  • شعر کامل آن رفیقی که به هنگام غمم دور نرفت زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت

 

 

 , ادامه مطلب