دانلود آهنگ خدا سپردمت تورا که درد بی کسی تورا

دانلود آهنگ مرا ازین هوا ببر نداری از دلم خبر
دانلود آهنگ خیال عاشقانه ام نمانده بی تو بال و پر
دانلود آهنگ صدای غصه ام چرا نمیرسد به گوش تو
دانلود آهنگ اگر شبی دلت گرفت منم غم خموش تو
دانلود آهنگ خدا سپردمت تورا که درد بی کسی تورا
دانلود آهنگ بغل نگیردت مگر خدا بغل کند تورا
دانلود آهنگ خدا سپردیم مرا تو با نگاه و بی صدا

 

 

دانلود آهنگ خدا سپردمت پوپک