مداحی از کارای من تو خون جگری کامل

 

  • مداحی اشک من ناله من هدیه ناقابل من سید محمد حسینی
  • مداحی از کارای من تو خون جگری کامل
  • مداحی جگرم خون شده از غریبیه حسین تو
  • مداحی متن از کارای من تو خون جگری واست نبودم جز دردسری

 

 , ادامه مطلب